ОБЩИ УСЛОВИЯ

При отсъствие на свободни места в избраната лагерна смяна ще Ви бъде предложени всички налични свободни места в другите смени.

При отсъствие на свободни места в избрания от вас клуб по интереси ще Ви бъдат предложени всички налични свободни места в другите клубове.

Администрацията си оставя правото да внася извенения в програмата на детските лагерни смени в случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства.

Комплект документи, необходими за всяко дете при приемането му в лагера:

1. Медицинско свидетелство.
2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с инфекциозно болни през последните 7 дни.
3. Пълномощно на името на длъжностното лице от детския лагер.
4. Съгласие за обработка на лични данни.
5. Медицинска застраховка за сумата от 30 000 евро за целия период на пребиваването в лагера.


Столицата на щастливото детство!ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

[email protected] Teл: +359 52 300 280